ෆේස්බුක් විසින් ස්මාර්ට්ෆෝන් උපාංගයක් හඳුන්වාදීමට යයි

ලොව ජනප‍්‍රියතම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක් වන ෆේස්බුක් විසින් ස්මාර්ට්ෆෝන් උපාංගයක් හඳුන්වාදීමට යන බවට යළිත් රාවයක් පැතිරෙමින් තිබේ. න... thumbnail 1 summary

ස්මාර්ට්ෆෝන්

ලොව ජනප‍්‍රියතම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක් වන ෆේස්බුක් විසින් ස්මාර්ට්ෆෝන් උපාංගයක් හඳුන්වාදීමට යන බවට යළිත් රාවයක් පැතිරෙමින් තිබේ.
නිවි යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත විසින් මේ පිළිබඳව වාර්තා කර තිබුනේ නම් සඳහන් නොකරන ලද ෆේස්බුක් සේවකයන් හා මෙම ෆේස්බුක් ස්මාර්ට්ෆෝන් නිපදවීමට සමාගම බඳවාගැනීමට සෙවූ ඉංජිනේරුවන් කිහිපදෙනෙකු මූලාශ‍්‍ර ලෙස දක්වමිනි.
ෆේස්බුක් ස්මාර්ට්ෆෝන් උපාංගය ලබන වසර වන විට එළිදැක්වීමට එම සමාගම අදහස් කර සිටින බව මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ.විදෙස් මාධ්‍ය වල ෆේස්බුක් ෆෝන් ලෙස හැඳින්වෙන මෙම ස්මාර්ට්ෆෝන් උපාංගය පිළිබඳව මුල් ම රාවයක් පැතිර ගියේ 2010 වසරේදීය.
කෙසේ වෙතත්, මේ පිළිබඳව ෆේස්බුක් සමාගම ප‍්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැත.


CorelDRAW Graphics Suite X6 16.0.0.707 x86/x64

CorelDRAW Graphics Suite X6 is a versatile graphic design software suite that helps you creatively and professionally expre... thumbnail 1 summary

CorelDRAW Graphics Suite X6 is a versatile graphic design software suite that helps you creatively and professionally express ideas for any media. Illustrate, lay out, trace, design Web graphics and photo-edit with this complete solution for visual communication. Easily import and export content with leading file compatibility. Get going faster than ever with new, professionally designed templates and compelling learning materials. Create with confidence, everything from distinctive logos and signs, to striking marketing materials, Web graphics and animations, billboards, car wraps and more. Offering increased speed, more accurate color control, and new and enhanced design tools, this must-have version helps you create extraordinary designs faster.What's included
CorelDRAW® X6
Intuitive vector illustration and page-layout application
Corel® PHOTO-PAINT™ X6
Professional image-editing application
Corel® PowerTRACE™ X6
Accurate bitmap-to-vector tracing tool
Corel® Website Creator™ X6* (Requires Corel account for free download) [Link added below]
Powerful do-it-yourself website design software
Corel CAPTURE™ X6
Simple one-click screen capture utility
Corel® CONNECT™ X6
Instant content finder
PhotoZoom Pro 2**
Convenient PHOTO-PAINT plug-in to enlarge digital images
ConceptShare™
Interactive online collaboration tool

What's new 
New! Advanced OpenType® support
New! Custom-built Color Harmonies
 New! Multiple trays in Corel® CONNECT™ X6
New! Creative vector shaping tools
 New! Document styles
 New! Page layout tools
 New! Website design software
 New! Bitmap and vector pattern fills
 Enhanced! Complex script support
 Enhanced Speed! Native 64-bit and multi-core support

System Requirements
Microsoft Windows 7 (32-bit/64-bit) , Windows Vista (32-bit/64-bit), or Windows XP (32-bit), all with latest service packs installed
Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64 or AMD Opteron
1GB RAM

This is Torrent Download file. You must be Install µTorrent in your System

Torrent Download Link

Mediafire Download Links 
Password is - soft98.ir

Advanced Uninstaller PRO 10.6

Advanced Uninstaller PRO is the ultimate uninstaller for Windows, allowing you to uninstall programs quickly and completely using... thumbnail 1 summary


Advanced Uninstaller PRO is the ultimate uninstaller for Windows, allowing you to uninstall programs quickly and completely using its simple and intuitive interface.

No need to worry about stubborn programs ever again!

Advanced Uninstaller PRO features an Installation Monitor that keeps track of all changes performed to your computer during software installations; this way you can later completely uninstall any program and make sure nothing is left behind. Advanced Uninstaller PRO is able to uninstall any program without a trace.

Advanced Uninstaller PRO can also remove a lot of items that other uninstallers can't even touch. It can repair broken registry entries, clean non-functional Start Menu shortcuts, uninstall annoying browser toolbars, plugins and hijackers, remove fonts and get rid of startup programs that run in your system tray and slow down your computer. screenshotIObit Advanced SystemCare 5.2.0.223 Pro Free Download

Advanced SystemCare PRO Edition The World’s Top System Utility for Superior PC Health. Advanced SystemCare PRO (formerly Advanced ... thumbnail 1 summary

Advanced SystemCare PRO Edition The World’s Top System Utility for Superior PC Health. Advanced SystemCare PRO (formerly Advanced WinodwsCare Professional) provides an always-on, automated, all-in-one PC Healthcare Service with anti-spyware, privacy protection, performance tune-ups, and system cleaning capabilities. This powerful and award-winning precision tool fixes stubborn errors, cleans out clutter, optimizes internet and download speeds, ensures personal security and maintains maximum computer performance automatically.
Internet Download Manager 6.11 beta

Internet Download Manager is among the Best Download Managers available in the Market Today we are moving ahead to provide you ... thumbnail 1 summaryInternet Download Manager is among the Best Download Managers available in the Market Today we are moving ahead to provide you another version of Download Manager that is Internet Download Manager 6.11.beta It is the new version of IDM.So enjoy. Why you should try Internet Download Manager It promises to accelerate download speed upto 500%. Interrupted downloads can be started at any time. IDM provides clean interface which is easy to use. IDM supports Integration to all major web browsers like-Internet Download Manager,Firefox,Google chrome etc It comes with many languages to avoid language related problem

Steps to Use the Patch of IDM 6.11.beta

1. Install IDM
2. After installation, CLOSE IDM from the notification area
3. Run "Patch.exe" (Run as administrator for vista /
4. Click patch
5. Fill First name and last name
6. Enjoy Full Version!!!Grand Theft Auto IV PC Game Full Version

Minimum System Requirements Processor= Intel P-4 2.8GHz RAM= 1GB Graphics= 256MB Recommended System Requirements Proc... thumbnail 1 summary

Minimum System Requirements
Processor= Intel P-4 2.8GHz
RAM= 1GB
Graphics= 256MB

Recommended System Requirements
Processor= Intel Core 2 DUO 2.4 GHz
RAM= 2GB
Graphics= 512MB

This is Torrent Download file. You must be Install µTorrent in your System.

JetClean Pro 1.1.0.113 Pro

JetClean - Easy to use, yet powerful enough to remove the software system "garbage", optimize and improve PC performance... thumbnail 1 summary


JetClean - Easy to use, yet powerful enough to remove the software system "garbage", optimize and improve PC performance. With it you can fix registry errors, remove all temporary data accumulated, unused labels, traces of the web, the files remained after uninstalling applications, and get rid of unnecessary programs.


Features JetClean:
Cleans up unnecessary files and registry entries in order to improve performance of your computer with one click.
Increase PC performance.
Reduces system errors and failures, increase system stability.
Helps to speed up your PC and launch applications. Shuts down the program, which can slow down your system.
Planning for cleanup. Creating a backup.


JetClean Pro 1.1.0.113 Pro 

Download - (3.36 MB)
 
screenshot
4Videosoft.HD.Converter.v5.0.8

Owing to the best HD Video Converter, 4Videosoft HD Converter , you can see HD videos on your portable devices. It provides full a... thumbnail 1 summary

Owing to the best HD Video Converter, 4Videosoft HD Converter, you can see HD videos on your portable devices. It provides full and accurate way to convert HD TS, HD MTS, HD M2TS, HD MPEG, HD WMV, HD MPG, HD MP4, QuickTime HD MOV, HD H.264, HD RM video, etc, and convert video to HD video. This HD Video Converter adds the ability to convert among general videos, like WMV, ASF, MKV, AVI, 3GP, 3G2, FLV, SWF, MPV, MOD, TOD, and so on.

4Videosoft HD Converter assists you to convert HD video and general video and all popular audios to AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, MP3, M4A, MP2 audio for your music listening. And the multiple editing capabilities enable you to adjust video/audio quality, like set video video effect (Brightness, Contrast, Saturation, Deinterlaing) for you to get the optimized videos, join videos, trim a clip of video, crop video, watermark video and more.
Convert among HD videos, HD video to SD(Standard-Definition) videos
Convert among SD videos or general videos
Get music from HD videos and general videos or convert audio to audio
Multiple editing functionsKey Features

Efficient way to trim, crop, merge video
This HD Video Converter provides the simple to operate way to trim you need segment of the video, crop the video play region to suit your players, and merge several video clips into one file for your successive enjoyment.
Set all the parameters
All the parameters of profile can be provided for you to choose the exact settings for your players.
Adjust Video Settings: Encoder, Resolution, Frame Rate, Video Bitrate
Adjust Audio Settings: Encoder, Sample Rate, Channels, Audio Bitrate
Input you want Video Resolution parameter in the form of Width(pixels)*Height(pixels), all those parameters can be saved as user defined profile for your future use.
Check Deinterlacing
4Videosoft HD Converter helps you to convert interlaced video to the progressive video, this function can optimize the video effect.
Preview and snapshot picture
You can preview both the original video and output video at the same time, and capture your favorite pictures when preview your video and you can choose to save it as JPEG, GIF or BMP formats.

Angry Birds Space v1.0.0 For PC

The chase is on! After a giant claw kidnaps their eggs, the Angry Birds chase it into awormhole and find themselves floating in a s... thumbnail 1 summary

The chase is on! After a giant claw kidnaps their eggs, the Angry Birds chase it into awormhole and find themselves floating in a strange new galaxy – surrounded by space pigs! Luckily the Angry Birds have super powers of their own Angry Birds Space introduces you to new adventures on planets and in zero gravity, resulting in spectacular gameplay ranging from slow-motion puzzles to lightspeed destruction. With brand new birds, brand new superpowers, and a whole galaxy to explore, the sky is no longer the limit! Also featuring the DANGER ZONE, the most difficult Angry Birds levels ever! Can you master the Danger Zone?
 
60 interstellar levels!
Regular free updates!
Brand new birds!
Brand new superpowers!
Zero-gravity space adventures!
Trick shots using planets’ gravity!
Hidden bonus levels!
Beautifully detailed backgrounds!Kaspersky Internet Security 2012 Final

Free 30-Day Fully Functional Trial Version Protects your files, documents and photos from hackers     Safeguard... thumbnail 1 summaryFree 30-Day Fully Functional Trial Version

Protects your files, documents and photos from hackers
    Safeguards your identity and your money
    Provides protection from online banking fraud
    Prevents cybercriminals from hijacking your PC
    Protects you family from online predators
    Keeps your PC running smoothly and efficiently 

Kaspersky Internet Security 2012 Download

 Kaspersky 2012 key file - free download

 Internet Download Manager 6.10 Build 2

Internet Download Manager is among the Best Download Managers available in the Market Today we are moving ahead to prov... thumbnail 1 summary

Internet Download Manager is among the Best Download Managers available in the Market Today we are moving ahead to provide you another version of Download Manager that is Internet Download Manager 6.10.beta It is the new version of IDM.So enjoy. Why you should try Internet Download Manager It promises to accelerate download speed upto 500%. Interrupted downloads can be started at any time. IDM provides clean interface which is easy to use. IDM supports Integration to all major web browsers like-Internet Download Manager,Firefox,Google chrome etc It comes with many languages to avoid language related problem

Steps to Use the Patch of IDM 6.10

1. Install IDM
2. After installation, CLOSE IDM from the notification area
3. Run "Patch.exe" (Run as administrator for vista /
4. Click patch
5. Fill First name and last name
6. Enjoy Full Version!!!


Download

Download Avast! Free Antivirus 7.0.1426

avast! free antivirus 7.0.1426 is one of the best free antivirus software for windows operating system. this antivirus developed b... thumbnail 1 summary

avast! free antivirus 7.0.1426 is one of the best free antivirus software for windows operating system. this antivirus developed by avast software and can be used for free.

file size : 71.4 mb
operating system : windows 2000 / xp / vista / 2008 / 7

 Click Here to Download Avast! Free Antivirus 7.0.1426

Download QQ Browser Mini 2.4.08 for Java

QQ browser mini 2.4.08 is free mobile web browser for java powered devices. its free, fast and compact. this app requires java midp 2.0. ... thumbnail 1 summary
QQ browser mini 2.4.08 is free mobile web browser for java powered devices. its free, fast and compact. this app requires java midp 2.0. cldc 1.0

technical
developer : tencent
license : freeware
file size : 322 kb
operating system : java


Click Here to Download QQ Browser Mini 2.4.08 for Java [jar]

VLC Media Player 2.0 Latest Version

VLC Media Player supports to play videos, it is a free program wished by all. Up to now, it has given high number of new features. T... thumbnail 1 summary

VLC Media Player supports to play videos, it is a free program wished by all. Up to now, it has given high number of new features. The new version of it is released with more stunning features. When compared with other video player programs, VLC has the ability to run video in any format.

Recently, the latest version of VLC Media Player is been released with the name VLC 2.0. Most of the mistakes in the earlier version have been modified in this. 
 

Free License PDF To JPG Converter

This PDF To JPG Converter 15-Day Giveaway Promotion will be closed on March 26, 2012. Name: PDF To JPG Converter Version: 2.2 Fi... thumbnail 1 summary
This PDF To JPG Converter 15-Day Giveaway Promotion will be closed on March 26, 2012.

Name: PDF To JPG Converter
Version: 2.2
File Size: 1.95MB
Price: $29.95 USD
Now for $0 USD
License Key Code:  R8Y8682KMDUAKW0
 Click here to go to offer page

Do you want 100% Free Mouse Pad

This is the way 1) Click this link http://www.tomtop.com/ 2) click Register link (top right corner) 3) Fill that form... thumbnail 1 summary


This is the way
1) Click this link http://www.tomtop.com/


2) click Register link (top right corner)


3) Fill that form
Note: tick "Sign Up for News Letters"


and click submit button
4) go to your email inbox and open Account confirmation email (sent by TomTop)

5) Click "this confirm link"
6) Now your account is activated and now you have 70 points8) Click “Add to cart”

9) after that click shopping cart link (wait little movement to appear shopping cart link)
10) TomTop Points section enter 70 and click Apply Points11) After that click Process to Checkout

12) Fill this form and select "ship to this address" and click continue


13) Select "By airmail without track number" and click continue14) Select “Pay with Points” and Continue
15) Click Place Order
Thats All !!! wait 2 or 3 weeks your mouse pad will arrive.how to get free mouse pads

Internet Download Manager v6.09 Build 3

Internet Download Manager is among the Best Download Managers available in the Market Today we are moving ahead to prov... thumbnail 1 summary


Internet Download Manager is among the Best Download Managers available in the Market Today we are moving ahead to provide you another version of Download Manager that is Internet Download Manager 6.11.beta It is the new version of IDM.So enjoy. Why you should try Internet Download Manager It promises to accelerate download speed upto 500%. Interrupted downloads can be started at any time. IDM provides clean interface which is easy to use. IDM supports Integration to all major web browsers like-Internet Download Manager,Firefox,Google chrome etc It comes with many languages to avoid language related problem

Steps to Use the Patch of IDM 6.11.beta

1. Install IDM
2. After installation, CLOSE IDM from the notification area
3. Run "Patch.exe" (Run as administrator for vista /
4. Click patch
5. Fill First name and last name
6. Enjoy Full Version!!!


 Internet Download Manager v6।09 Build 3

DLL-Files Fixer 2.7.72.2072

Key Features of Dll Fixer V2.7 Optimize your registry with simplicity and ease. Defrag your Windows® registry with one simple p... thumbnail 1 summary


Key Features of Dll Fixer V2.7

Optimize your registry with simplicity and ease.
Defrag your Windows® registry with one simple product..
Fix all your DLL file problems at once and maintain an error-free Windows registry.
Stop your applications and PC from crashing.
Prevent the unwanted popups from appearing over and over.
Improve PC performance and operating system response time.
Speed up operating system performance.
Repair and clean your registry of unwanted and invalid registry entries.
Free DVD on Scientology

Now you can watch a 3-hour DVD presentation showing Scientology in all its many facets, Scientology. The DVD is free and can be sent to you ... thumbnail 1 summary

Now you can watch a 3-hour DVD presentation showing Scientology in all its many facets, Scientology. The DVD is free and can be sent to you upon request

Click here to request a free dvd

Big Smiley

Free 90 Days License of Norton Internet Security 2012

Norton Internet Security 2012 provides powerful protection that lets you email, surf, shop and bank online without worrying about cybe... thumbnail 1 summary

Norton Internet Security 2012 provides powerful protection that lets you email, surf, shop and bank online without worrying about cybercrime or slowing down your PC